Nordingråskolan
Kunskap

Att främja en god kunskapsutveckling är ett av Nordingråskolans mest grundläggande mål. Varje elev möts efter sina behov . Den individuella utvecklingsplanen och samverkan med föräldrar är grundläggande. Vid behov tas hjälp av personer med spetskompetens.Olika sätt att lära
Det finns ett varierat utbud av material för att göra arbetet lustfyllt och ge möjlighet att lära med alla sinnen. Teoretiska och praktiska moment växlar. Det finns en grundkurs som alla elever bör nå med möjlighet till fördjupande uppgifter för de som hinner längre.

Särskilda behov
För elever med särskilda behov tas särskild hänsyn och för dem finns bra hjälpmedel. Till exempel finns för elever med läs och skrivsvårigheter, inlästa läromedel och speciella rättstavningsprogram med talsyntes. I dialog mellan klasslärare, elev och målsman tas individuellt anpassade åtgärdsprogram fram. Ibland ingår även specialpedagog och elevhälsan.

Ämnesövergripande undervisning
Ämnesövergripande inslag är vanliga i undervisningen. När grupparbeten görs i något av de natur- eller samhällsorienterande ämnena, vävs ofta svenska och bild in i arbetet.

NTA-lådor
NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är arbetsmaterial framtagna av Kungliga ingenjörs – och vetenskapsakademien. Tack vare rätt sammansättning av NTA- lådor och att personalen vidareutbildar sig för att kunna undervisa i olika ämneslådor, kan personalgruppen täcka upp för att nå full måluppfyllelse i ämnena naturvetenskap och teknik och till viss del även matematik. Arbetsmaterialet uppmuntrar till att experimentera, undersöka och upptäcka.
Länk: NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

Matematiksatsning
Under läsåret 2009-2010 hade skolan förmånen att ta del av Skolverkets matematiksatsning, vilket bland annat innebar att Mattehörnan kunde ställas i ordning. Det är ett lekfullt rum, utformat ur ett genusperspektiv och där praktisk matematik kan tillämpas. 2013-14 har lärarna vidareutbildat sig i Mattelyftet.

Skolbiblioteket
Genom litteraturen utvecklas språket och vyer vidgas. Skolbiblioteket fyller en viktig funktion för att väcka intresset för litteratur och för att öka läslusten. Skolbiblioteket ger eleverna ökade kunskaper att källkritiskt söka information i böcker och på nätet. Barn med annat modersmål än svenska kan låna böcker på sina hemspråk. Barn med läs- och skrivsvårigheter får hjälp till rätt material.

Nordingråskolans skolbibliotek är en av Kramfors kommuns biblioteksfilialer. Biblioteket ligger i Kusthallen, som är sammanbyggd med skolan. Bibliotekspersonal finns på tisdagar, men skolan har tillgång till biblioteket alla skoldagar.
Länk: Kramfors kommun/Bibliotek

Vi bär med oss kunskap
Eleverna själva bär med sig kunskap från sin bakgrund och omgivning. Den förs in i undervisningens vardag genom egna berättelser och bilder, genom studiebesök hos föräldrar och företag eller kanske när någon gammal berättar om hur livet var förr. Inflyttade barn får hjälp att berätta om sina hemländer och hemtrakter.


Arkeologidag vid stenåldersbosättningen i Överveda vt 2015. Fynd hittades i den nyplöjda åkern

Att lära känna sin omgivning förstärks genom utflykter och friluftsdagar i närområdet. Den kuperade terrängen och den stora landhöjningen är en unik kombination som gjort Höga kusten till ett världsarv. Klapperstensfält och klippor formade av havets vågor går nu att se högt över land, likaså stenåldersbosättningar och bronsåldersrösen som låg nära vattenbrynet när de byggdes.